socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

”Det er den dér glæde ved selv at kunne…”

Øget livskvalitet med velfærdsteknologiske hjælpemidler

De tre nyuddannede ergoterapeuter Lone Bjørg Hansen, Ida Munk Petersen og Lisbeth Buch Taudorf fortæller her om deres afsluttende projekt ved Ergoterapeutuddannelsen i Århus.

Projektet ”Det er den dér glæde ved selv at kunne…” med undertitlen 'Velfærdsteknologiske hjælpemidlers positive påvirkning af oplevelsen af aktivitetsdeltagelse og livskvalitet' kan hentes i sin fulde længde i bolig.hmi.dk's litteraturmodul (direkte link nederst i artiklen).

Om projektet

Velfærdsteknologiske hjælpemidler har en positiv indvirkning på borgeres hverdagsliv. Dette konkluderede vi i det bachelorprojekt, vi skrev som afslutning på vores uddannelse til ergoterapeuter i juni 2010. Vi ønsker med denne artikel at øge fokus på velfærdsteknologien og bidrage med vores viden om de adskillige potentialer i velfærdsteknologiske hjælpemidler. Vi håber, at sagsbehandlende terapeuter og andre fagpersoner kan få gavn af denne viden i deres arbejde – så velfærdsteknologien kan komme flere til gode.

Velfærdsteknologi

Begrebet velfærdteknologi er opstået på baggrund af den demografiske udvikling, der medfører flere ældre borgere og færre voksne i arbejdsstyrken. I den offentlige debat er fokus især på det arbejdskraftbesparende potentiale, som velfærdsteknologien rummer, samt på hvordan velfærdsteknologiske hjælpemidler kan gavne den ældre del af befolkningen. Vi fandt kun ét dansk studie, der omhandler brugerperspektivet ved anvendelsen af velfærdsteknologiske hjælpemidler hos yngre borgere. I studiet deltog borgere i et botilbud. Det tyder derfor på, at der mangler viden på området i forhold til yngre borgere i egen bolig.

Undersøgelsen

Formålet med vores projekt var at undersøge, hvordan anvendelsen af velfærdsteknologiske hjælpemidler kan påvirke oplevelsen af aktivitetsdeltagelse og livskvalitet. Begrebet aktivitetsdeltagelse – fra den ergoterapeutiske teori ”Model of Human Occupation” af Gary Kielhofner – er defineret som en persons engagement i arbejde, leg eller dagligdags aktiviteter, og indebærer ikke blot den objektive udøvelse, men også den subjektive oplevelse herved.

Velfærdsteknologi er et paraplybegreb, der dækker en lang række teknologiske løsninger. Vi afgrænsede projektet til at handle om den del af velfærdsteknologien, der kan defineres som omgivelseskontrolsystemer. Disse giver borgere mulighed for at styre tekniske installationer i de nære omgivelser ved brug af en fjernbetjeningsenhed. Det kan bl.a. dreje sig om betjening af dør- og vinduesåbnere, lys, gardinautomatik, tv, radio samt styring af informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler som fx mobiltelefon og computer.

Målgruppen for vores undersøgelse var borgere i alderen 25 til 65 år i egen bolig og med erhvervede fysiske funktionsnedsættelser i en sværhedsgrad, der medfører afhængighed af personhjælp. Vi interviewede tre kvinder og en mand, der alle havde varige fysiske funktionsnedsættelser efter en traumatisk rygmarvsskade med tetraplegi til følge. De fire borgere anvendte forskellige omgivelseskontrolsystemer i deres dagligdag.

Positive indvirkninger på hverdagslivet

Ved hjælp af omgivelseskontrolsystemerne oplevede borgerne at kunne udføre basale dagligdags aktiviteter helt eller delvist selvstændigt. De følte en lettelse i hverdagen herved, samt øget selvstændighed og frihed ved ikke at skulle bede den personlige hjælper om hjælp, fx til at åbne vinduer eller tænde lyset. De følte desuden en større tryghed ved at kunne handle i uventede situationer, fx at kunne åbne døren i nødstilfælde. Følelsen af privatliv blev også øget ved, at de kunne være alene hjemme, foretage telefonopkald og tjekke mails selvstændigt. Det var vigtigt for dem alle fire, at de på trods af deres funktionsnedsættelser kunne være aktivt med i livet – hvilket de følte var muligt ved hjælp af omgivelseskontrolsystemerne. Det at kunne udføre nogle få handlinger var meget betydningsfuldt for dem, og de gav alle fire udtryk for, at det påvirkede deres livskvalitet positivt, da de oplevede mange begrænsninger i dagligdagen. De enkelte ulemper, der nævntes i forbindelse med omgivelseskontrolsystemerne, blev ifølge borgerne i høj grad overskygget af fordelene.

Øget aktivitetsdeltagelse og større livskvalitet

På baggrund af de ovenfor nævnte fund konkluderede vi, at anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler i form af omgivelseskontrolsystemer kan have væsentlig betydning i forhold til at fremme oplevelsen af aktivitetsdeltagelse, idet følelsen af handleevne kan øges og gøre det muligt at efterleve værdier og bevare roller. Vi konkluderede desuden, at oplevelsen af livskvalitet blev påvirket positivt herved. Dog viste det sig, at det tilsyneladende var forskelligt i hvor stort omfang, den øgede aktivitetsdeltagelse påvirkede oplevelsen af livskvalitet. Vi tolkede, at det evt. kan hænge sammen med, hvor langt borgeren er i sin omidentifikationsproces i forbindelse med at have erhvervet sig en traumatisk rygmarvsskade.

Flere skal have gavn af velfærdsteknologiske hjælpemidler

Vi håber, at vores projekt kan være et bidrag til den sparsomme dokumentation, der findes om den positive virkning af velfærdsteknologiske hjælpemidler, herunder omgivelseskontrolsystemer, set ud fra et brugerperspektiv. Vi håber desuden, at vores fund kan være nyttig viden i forbindelse med information om samt bevilling af velfærdsteknologiske hjælpemidler, da projektet netop har vist, at omgivelseskontrolsystemer kan opfylde formålet med serviceloven: At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.


Hent hele bachelorprojektet i netværkets litteraturmodul.
Udgivet: 28-09-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk