socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Test af toiletter med vaske- og tørrefunktion i Kolding kommune

8 personer (2 hjemmeboende, 2 i ældrebolig, 1 i plejebolig og 3 personer på dagcenter) har afprøvet toiletter med vaske- og tørrefunktion i 4 til 8 uger. Der blev også afprøvet en løsning, hvor toilettet tillige var påsat en toiletsædeløfter. 
Læs den samlede vurdering..

Vasketoilettet virker godt teknisk-funktionelt, information og støtte i forhold til virkemåde er vigtig.

Forskellige mål- og diagnosegrupper kan profitere af vasketoilettet,- visse personer har ikke gavn af teknologien.

Vasketoilettet har stor praktisk, psykisk og etisk betydning for de personer forstår og kan bruge det.

Omsorgspersonalet oplever forbedret arbejdsmiljø.

Teknologien giver direkte besparelser (fx mindre hjælp og personaletransporttid) for visse brugere.

Teknologien giver indirekte besparelser for visse brugere (fx udskudt service, bedre sundhedstilstand hos personen).

De direkte besparelser i et regneeksempel med to konkrete brugere beløber sig til cirka 420 timer, eller knap et kvart årsværk årligt.

Toiletsædeløfteren formodes at have et seriøst anvendelsesperspektiv i ældreomsorgen generelt.

Visitation/ implementering af vasketoilettet og toiletsædeløfteren bør foretages med kendskab til teknologierne og med blik for den enkelte persons krops- og helbredsmæssige situation og ressourcer.

 

Testen er udført af Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut

Udgivet: 03-10-2009

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk