socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Lovforslag om regler for støtte til køb af bil vedtaget

Vedtagelsen skete den 20. maj i Folketinget

Lovforslagets fulde titel er "Lov om ændring af lov om social service.(Forbedring og forenkling af reglerne om støtte til køb af bil)."

 

Lovteksten lyder:

"Lov om ændring af lov om social service (Forbedring og forenkling af reglerne om støtte til køb af bil)
§ 1
I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 2 i lov nr. 316 af 28. april 2009 og lov nr. 407 og 408 begge af 21. april 2010, foretages følgende ændringer:


1. § 114, stk. 1, affattes således:
»Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad
1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.«


2. I§ 114 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på 160.000 kr.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.


3. § 114, stk. 3, nr. 1, der bliver stk. 4, nr. 1, affattes således:
»1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 3 og om vilkårene for støtte, herunder regler om personkredsen, som er berettiget til at opnå støtte,«


4. I § 114, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:
»2) fremgangsmåden i forbindelse med afprøvning og valg af bil, herunder om private aktørers deltagelse heri,«
Nr. 2-6 bliver herefter nr. 3-7.


5. § 114, stk. 3, nr. 2, der bliver stk. 4, nr. 3, affattes således:
»3) tilbagebetaling af lån og indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen og om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån til bil som følge af manglende betalingsevne og som følge af frakendelse i forbindelse med ændringer i den fysiske eller psykiske funktionsevne eller forhold, der knytter sig dertil,«


6. § 114, stk. 3, nr. 3, der bliver stk. 4, nr. 4, affattes således:
»4) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1-3, herunder regler om fremgangsmåden i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af bil og om anvendelse af provenu ved afhændelse af en bil, der tidligere er ydet støtte til, herunder i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af en bil,«


7. I § 182, stk. 5, ændres »§ 114, stk. 1« til: »§ 114, stk. 2«.


§ 2
Loven træder i kraft den 1. oktober 2010."

 

Download Lovforslaget med bemærkninger (pdf) (åbner nyt vindue)

 

Download lovteksten som pdf fra Folketingets hjemmeside (pdf) (åbner nyt vindue)

Udgivet: 26-05-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk